BUSHIDO KEN BLESOIS

KARATE-DO SHOTOKAN / KOBUDO OKINAWA / SELF-DEFENSE